Bildmaterial

IBC SOLAR PV plant Hiki Saitama 1.75MWp - Japan